Heterogeniteit in sociale participatie en psychosociaal functioneren van jonge mensen met een visuele beperking

In 2018 en 2019 hebben Sabina Kef en Eline Heppe gewerkt aan een 1-jarig project naar Heterogeniteit op basis van subsidie van de stichting ter verbetering van het lot der blinden. In het project naar heterogeniteit staan onderzoeksvragen centraal die zich allen buigen over de onderliggende vraag: hoeveel verschillen in ontwikkeling of in mate van succes zijn er binnen de “groep” jonge mensen met een visuele beperking en wat hangt met deze verschillen samen?

We deden in eerdere jaren onderzoek naar sociale participatie en naar psychosociale ontwikkeling. Jongeren en jongvolwassenen met een visuele beperking ervaren op deze gebieden extra uitdagingen, zo weten we na uitgebreid onderzoek. Echter dit geldt niet voor iedereen binnen deze groep, aangezien sommige jongeren die ook een visuele beperking hebben succesvol blijken te zijn op (een of meer van) deze aspecten. Er is dus sprake van heterogeniteit binnen deze doelgroep, er zijn verschillende subgroepen. De vragen die deze resultaten over subgroepen oproepen zijn interessant voor verder onderzoek, zoals”: ‘’welke factoren voorspellen het ervaren van succes of obstakels in het leven?’’ en ‘’hoe spelen persoonsfactoren en context gebonden factoren hierin een rol’’? Kennis over deze onderwerpen kan helpen om een meer persoonsgerichte interventie te implementeren die adequaat kan inspelen op de specifieke behoeften van de jongere.

Om de heterogeniteit te onderzoeken werden er 3 deelstudies uitgevoerd. De eerste deelstudie bestond uit secundaire data-analyses op basis van longitudinale data waarvan de verzameling al begon in 1996. Dit project was gericht op hoeveel verschillende subgroepen te onderscheiden waren binnen de grotere doelgroep en omvatte 250 jongvolwassenen tussen de 25 en 45 jaar. Zijn er 3, 5, 7 of meer subgroepen te onderscheiden en welke factoren hangen samen met die subgroepen? Wie zijn de meest succesvolle jongeren en welke jongeren lopen meer risico? In de loop van 2020 verwachten we dat een internationaal artikel hierover zal verschijnen. Voor een poster over de eerste uitkomsten kunt u hier klikken en als u hier klikt dan kunt u een audio bestand beluisteren over deze poster met resultaten.

Deelstudie 2 omvatte het coderen van gesprekken tussen mentees en mentoren, die onderdeel uitmaakten van het “Mentor Support” project. Sommige jongeren waren succesvol in de mentor interventie, anderen gingen niet vooruit of stopten voortijdig. Er kwam een zeer heterogeen beeld uit de interventie naar voren. Waar hadden deze verschillende ervaringen mee te maken? In de loop van 2020 verwachten we dat een internationaal artikel hierover zal verschijnen.

In de derde deelstudie lag de focus op zorgprofessionals die werkzaam waren bij Bartimeus of Koninklijke Visio. Door middel van interviews deelden zij hun kennis over en ervaring met heterogeniteit in het werken met jongeren met een visuele beperking. Zien zij veel verschillen tussen subgroepen? Waar zou dat naar hun idee mee te maken kunnen hebben? Hoe zouden ze in hun revalidatie hiermee meer rekening kunnen houden? In de loop van 2020 verwachten we dat u alle resultaten in een eindrapport hier kunt lezen.

 

Tweet 0 keer gedeeld op Twitter